Ocena kompetencji pracownika

Projetkowanie ćwiczeń ośrodków oceny

Ćwiczenia symulacyjne stanowią podstawowy element ośrodków oceny. Ich celem jest diagnoza wykazywanych przez osobę badaną zachowań i kompetencji, odpowiednich dla danego stanowiska pracy.

Przystępowanie do projektowania ćwiczeń wymaga, poza wcześniejszym ustaleniem celu ośrodka, dokonania skrupulatnej analizy pracy. Analiza pracy dostarczyć powinna z jednej strony informacji o rodzajach sytuacji, z jakimi w swojej pracy będzie stykać się pracownik, z drugiej zaś informacji o tym, jakie czynniki są najistotniejsze dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu wykonywania danej pracy. Błędy popełnione na tym etapie przekreślić mogą zasadność stosowania ośrodka oceny, prowadząc do trudności lub wręcz błędów w ocenie osób badanych.

Zaprojektowanie odpowiednich ćwiczeń wymaga więc w pierwszej kolejności dokładnego zidentyfikowania i zdefiniowania kryteriów związanych z odpowiednim wykonywaniem pracy, określenia sytuacji, w których wybrane kryteria znajdują swój wyraz w pracy na konkretnym stanowisku, oraz zidentyfikowaniu treści zadań tak, by projektowane ćwiczenia możliwe dokładnie odzwierciedlały specyfikę rzeczywistej pracy.

Na co należy zwracać uwagę określając kryteria oceny? Poza oczywistą adekwatnością wobec stanowiska pracy, powinny one pozwalać wyszkolonym asesorom na dokonywanie oceny według jednolitego, powtarzalnego standardu. Powinny one także pozwolić na identyfikację poziomu na jakim dane kryterium spełniane jest przez osobę badaną względem poziomu koniecznego dla właściwego funkcjonowania na danym stanowisku.

W jaki sposób wykonać analizę pracy? Prowadząc analizę pracy (w odniesieniu do istniejących stanowisk) można posłużyć się bezpośrednią obserwacją oraz wywiadami z osobami wykonującymi daną pracę, co powinno pozwolić na analizę zadań wykonywanych na danym stanowisku, rozróżnienie zachowań prowadzących do sukcesów i porażek, a w dalszej kolejności odpowiedniej klasyfikacji zebranych informacji według umiejętności, kompetencji, zachowań stanowiących późniejsze kryteria oceny.

W końcowym etapie analizy pracy, dokonując wyboru poszczególnych kryteriów jakie będą wykorzystywane w ośrodku oceny, pamiętać należy o tym, by dążyć do wyboru najważniejszych i równocześnie możliwych do zaobserwowania w danej symulacji kryteriów, wykluczając przy tym kryteria, odnoszące się do umiejętności, których rozwinięcie w przyszłej pracy nie będzie wymagało szczególnie wysokich nakładów.

Warto przeczytać

Książka o metodzie AC nr 1

K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur
Assessment/Development Center

Książka o metodzie AC nr 2

Kurt Durnwalder
Assessment-center

Książka o metodzie AC nr 3

Christof Obermann
Assessment Center

Książka o metodzie AC nr 4

K. L. Wolbang
Assessment-Center

Książka o metodzie AC nr 5

A. Weidemann, C. Stowe, M. Paschen, D. Turck
Assessment Center professionell

Książka o metodzie AC nr 6

J. Wieczorek
Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody AC